Spoločnosť Malewo je výhradným dodávateľom značiek Canpol babies a LOVI pre Českú republiku, Slovensko a Maďarsko. Distribúciou dojčenských potrieb sa zaoberáme už od roku 1995. V roku 2017 kúpila firma Canpol Sp. z o o. našu spoločnosť a tým sme sa stali oficiálnou pobočkou v ČR, ktorá zaisťuje pre spomínané značky všetky obchodné a marketingové aktivity. V Českej republike sa značky hrdia skvelým postavením, a to hlavne vďaka bezpečným výrobkom, ktoré nenarúšajú sací reflex bábätka, širokej ponuke produktov, ale i prekrásnym a funkčným detským dizajnom.

Materská spoločnosť Canpol Sp. z o o. bola založená v roku 1992 a zastrešuje značky Canpol babies a LOVI vo viac ako 50 krajinách na celom svete.

Informácie týkajúce sa cezhraničného zlúčenia

v zmysle ustanovenia § 69aa ods. 4 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisovObchodná spoločnosť CANPOL Slovakia, s.r.o.,spoločnosť s ručením obmedzeným založená a existujúca podľa právnych predpisov Slovenskej republiky, so sídlom Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 47 420 065, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Nitra, Oddiel: Sro, vložka č.: 35399/N, (ďalej len „Canpol SK“), týmto v súvislosti s pripravovaným cezhraničným zlúčením so spoločnosťou MALEWO Havířov, s.r.o., spoločnosť s ručením obmedzeným založená a existujúca podľa právnych predpisov Českej republiky, so sídlom: Těšínská 445, 739 34 Šenov, Česká republika, IČO: 25380257, vedenou v obchodnom registri Krajského súdu v Ostrave pod číslom zápisu: C 16818 (ďalej len „Malewo CZ“), v dôsledku ktorého sa spoločnosť Canpol SK ako zanikajúca spoločnosť zruší bez likvidácie a spoločnosť Malewo CZ sa stane jej nástupníckou spoločnosťou (ďalej len „Cezhraničné zlúčenie“), v zmysle ustanovenia § 69aa ods. 4 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „ObZ“) vo svojom sídle na adrese: Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, zverejňuje nasledovné informácie a dokumenty:a)       

 Informácia o tom, že spoločnosť v dôsledku cezhraničného zlúčenia premiestni svoje sídlo mimo územia Slovenskej republiky, ak sa navrhuje, aby nástupnícka spoločnosť mala sídlo mimo územia Slovenskej republikyV dôsledku Cezhraničného zlúčenia spoločnosť Canpol SK ako zanikajúca spoločnosť zanikne bez likvidácie a jej univerzálnym právnym nástupcom sa stane spoločnosť Malewo CZ. Sídlo spoločnosti Malewo CZ ako nástupníckej spoločnosti po uskutočnení Cezhraničného zlúčenia, zostane nezmenené, t.j. aj naďalej na adrese Těšínská 445, 739 34 Šenov, Česká republika.b)        

 Informácia v štátnom jazyku o právnej forme nástupníckej spoločnosti spolu s odkazom na konkrétne ustanovenia právnych predpisov, ktoré túto právnu formu upravujú, ak bude mať nástupnícka spoločnosť sídlo mimo územia Slovenskej republikySpoločnosť Malewo CZ ako nástupnícka spoločnosť v rámci Cezhraničného zlúčenia je spoločnosťou s ručením obmedzeným, pričom sa na túto právnu formu vzťahujú všetky ďalšie príslušné ustanovenia českého práva.c)         

Účtovné závierky všetkých zúčastnených spoločností, prípadne ich právnych predchodcov za posledné po sebe idúce tri roky, ak niektorá zo spoločností vznikla neskôr a nemala právneho predchodcu za všetky roky jej trvaniaÚčtovné závierky spoločností Canpol SK a Malewo CZ za posledné po sebe idúce tri roky, t.j. účtovné závierky za roky 2019, 2020 a 2021 budú zverejnené v sídle spoločnosti Canpol SK na nasledujúcej adrese: Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika.d)         

Priebežná účtovná závierka vyhotovená ku dňu, ktorý nesmie byť skorší ako prvý deň tretieho mesiaca predchádzajúceho vyhotoveniu návrhu zmluvy o cezhraničnom zlúčení, ak posledná riadna účtovná závierka je vyhotovená ku dňu, od ktorého do vyhotovenia návrhu zmluvy o cezhraničnom zlúčení alebo zmluvy o cezhraničnom splynutí uplynulo viac ako šesť mesiacov.Spoločnosť Canpol SK nebude zverejňovať priebežnú účtovnú závierku, nakoľko táto sa v danom prípade nevyhotovuje v zmysle príslušných ustanovení ObZ.e)         

Meno a priezvisko notára, ktorý bude vydávať osvedčenie podľa § 69aa ods. 7 ObZ, adresu jeho notárskeho úradu, prípadne aj jeho ďalšie kontaktné údajeOsvedčenie o splnení požiadaviek ustanovených pre Cezhraničné zlúčenie podľa § 69aa ods. 7 ObZ pri spoločnosti Canpol SK ako slovenskej zúčastnenej spoločnosti bude vydávať notár: JUDr. Peter Kriško, PhD., Notársky úrad, sídlo notárskeho úradu: Centrum Nivy, Mlynské Nivy 5A, 82109 Bratislava, Slovenská republika, Tel: (+421) 2 5363 4041, E-mail: notar@krisko.sk

Osvedčenie o splnení požiadaviek ustanovených pre Cezhraničné zlúčenie pri spoločnosti Malewo CZ ako českej zúčastnenej spoločnosti bude vydávať notár: Mgr. Štěpán Nývlt, sídlo notárskeho úradu: Na Příkopě 853/12, 110 00 Praha 1, Česká republika, Tel: (+420) 221 014 710, E-mail: kancelar@notarnyvlt.cz.

Cezhraničné zlúčenie nepodlieha predchádzajúcemu súhlasu štátnych orgánov. 

V Bratislave dňa 22.12.2022